ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﻤﺎﻗﺔ ﺃﻗﻮﺍﻫﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﻓﻀﻞ
ﻧﻔﺴﻪ

“Insan paling parah kedunguannya adalah yang paling kuat keyakinannya tentang keutamaan dirinya.”

.

Advertisements